RYHMÄTERAPIA

Ryhmäterapia Helsinki - RyhmäanalyyttiSET psykoterapiaryhmäT Helsingin keskustassa

Ryhmäterapiassa kaikilla jäsenillä on vapaus puhua siitä, mitä milloinkin mieleen juolahtaa. Tällä vapaasti soljuvalla vuorovaikutuksella tavoitellaan yhteisiä ja henkilökohtaisia kosketuksia yksilöiden ja ryhmän tietoisiin ja tiedostamattomiin tunteisiin ja ajatuksiin.

Toimintamme ja puheemme on usein tunneminämme ohjaamaa. Kun saamme selkeämpää käsitystä sisäisistä tunteistamme, kykenemme paremmin ottamaan niitä huomioon toimissamme. Tämä johtaa eheämpään ajatusten, tunteiden ja toiminnan liittoon elämässä. Sitä voisimme kutsua myös vahvemmaksi mielenterveydeksi, tai hyväksi itsetunnoksi. Lue blogi ryhmäpsykoterapiasta. 

RyhmäN KOKO JA KOHDERYHMÄ

Täydentyvässä ryhmässä on paikka 4:lle naiselle ja 4:lle miehelle. Yhden jäsenen pois jäädessä hänen tilalleen etsitään uusi jäsen, mieluiten sen sukupuolen edustaja, joita ryhmässä on vähemmän. Ryhmä on tarkoitettu psykoterapiaan hakeutuville kaikenikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville aikuisille. Näin kootussa ryhmässä jaetut kokemukset ja tunteet itsestä ja toisista ovat monipuolisia. Tämä auttaa kutakin ryhmäläistä peilaamaan kokemusta itsestä, toisista ja ryhmässä tapahtuvista ilmiöistä monien näkökulmien kautta. Henkilökohtainen ”totuus” itsestä ja elämästä asetetaan tietoisesti uudelleen tarkasteltavaksi ja altistetaan se muutoksille. Tietoisuus itsestä jalostuu ja jokin itsessä muuttuu.

LUOTTAMUS

Ryhmäterapian toimivuuden kannalta on tärkeää saavuttaa luottamus terapeuttiin ja muihin ryhmän jäseniin. Luottamusta rakennetaan ryhmää ennakoivissa yksilötapaamisissa tulevan ryhmän jäsenen ja terapeutin välillä. Ennakoivat tapaamiset toimivat samalla ryhmähaastatteluna ja niitä voi sopia kahdesta viiteen per ryhmään hakeutuva jäsen. Näiden tapaamisten hinta on 25€/50€ 60min. Myös pidempi yksilöterapeuttinen jakso ennen ryhmäterapiaa on mahdollinen. Kaikki ryhmän jäsenet sitoutuvat osaltaan vähintään vuoden kestävään prosessiin, mutta on suositeltavaa jo alussa harkita ryhmän jäsenyyttä 2-3 vuoden ajaksi. Vähäinen vaihtuvuus ryhmässä vahvistaa luottamusta, mutta se mahdollistaa myös ryhmän jatkuvuuden. Ryhmässä käsiteltävät asiat ovat salassa pidettäviä, eikä jäsenten kesken ole suotavaa tavata, tai olla yhteydessä ryhmäaikojen ulkopuolella. Tämä ehkäisee epäluottamuksen syntymistä.

HINTA

Ryhmään valmistavien tapaamisten 2-5 krt hinta on 25€/50€ 60min, eikä niihin myönnetä Kela:n kuntoutustukea. Ryhmäterapian viikoittaisen kaksoistunnin (2x45min) hinta on 90€/100€ Kelan kuntoutustuen saaneille, jolloin viikoittainen omavastuuosuus on 5,9€/15,9€. 

Ryhmä on ensisijaisesti tarkoitettu kuntouttavaksi terapiaksi, mutta haluan tarjota mahdollisuuden terapiaan myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta halua tai voi saada Kelalta tukea tai jotka haluavat jatkaa terapiaansa vielä Kelan tuen päätyttyä. 

RYHMÄ- VAI YKSILÖTERAPIA?

Valtaosa Suomessa toteutettavasta psykoterapeuttisesta hoidosta toteutuu yksilö- tai pariterapeuttisessa muodossa. Yksilöterapiaan on helpompaa ja turvallisempaa hakeutua, koska terapeuttinen suhde luodaan kahden ihmisen välillä. Samalla asiakkaan asioiden käsittelyyn voidaan yksinomaan keskittyä ja niille jää enemmän aikaa verraten ryhmäpsykoterapiaan.

MIKSI RYHMÄTERAPIAA?

Ihmisten henkisten ja sosiaalisten vaikeuksien juuret ovat menneisyydessä, mutta ne voivat edelleen vaikuttaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Ryhmäterapian tehokkuus liittyy monipuoliseen sosiaalisten tilanteiden, niiden esille nostamien tunteiden ja erilaisten tilannetulkintojen käsittelyyn ja korjaamiseen. Ryhmässä tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta koetaan, jaetaan ja tapahtuneisiin tilanteisiin palataan tarpeen tullen. Ryhmän jäsenten sosiaaliset taidot karttuvat. Vertaistuki ryhmän jäsenten kesken, vahva yhteenkuuluvuuden tunne ja ymmärretyksi tulemisen kokemus ovat merkittäviä ryhmäterapian hoidollisia vaikutuksia, itsetuntemuksen, tunteiden, toiveiden ja tavoitteiden jäsentymisen ohella. Ryhmäterapia on kustannuksiltaan merkittävästi yksilöterapiaa edullisempaa. Tämä mahdollistaa psykoterapeuttisen hoidon niillekin, joilla Kela:n kuntoutustuesta huolimatta ei ole taloudellisia resursseja yksilöterapiaan hakeutumiselle.